Prezentacja multimedialna

 

 

Inne wymiary mat

W przypadku zainteresowania innymi niż podane wymiarami wycieraczek prosimy o kontakt z centralą firmy.

Tel 91 391-35-10,

e-mail:info@cspolska.pl

Sonda

Jakie wycieraczki możemy dodać do naszej oferty?

Newsletter

Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.

Regulamin zakupów


 
  

Regulamin sklepu internetowego

 

I. Postanowienia ogólne

 1. Właścicielem sklepu internetowego jest firma C/S Polska Sp. z o.o. jest wpisana do rejestru przedsiębiorstw przez Sąd Rejonowy w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy. KRS 0000104752, Regon 630252308, NIP 781-10-02-551, Kapitał zakładowy wynosi 742 tys. PLN.
 2. Administratorem danych osobowych jest firma wskazana w punkcie 1.
 3. Do umów zawieranych przy pomocy środków porozumiewania się na odległość zastosowanie ma Ustawa o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz. U. nr 22 poz. 271 ze zm.)
 4. Informacje podawane przez Klienta, umożliwiające realizację zamówienia, powinny być zgodne z prawdą, aktualne oraz dokładne.
 5. Warunkiem realizacji zakupów jest prawidłowe zarejestrowanie się przez kupującego na stronie www.wycieraczki.eu oraz prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia.
 6. Zamówienia realizowane są wyłącznie na terenie Polski.
 7. Wszystkie ceny podane w sklepie internetowym są wyrażone w złotych polskich, są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
 8. Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie sklepu internetowego, wprowadzania nowych towarów do sprzedaży, z zastrzeżeniem, że zmiany te nie naruszają praw osób, które zawarły umowę sprzedaży towarów oferowanych przez sklep przed dokonaniem w/w zmian.
 9. Wszystkie towary znajdujące się na stronie są fabrycznie nowe.
 10. Wszelkie informacje na temat promocji obowiązujących w sklepie internetowym, będą zamieszczone na stronie internetowej sklepu internetowego.

II. Realizacja zamówienia

 1. Zamówienia na towary oferowane w sklepie internetowym dokonywane są poprzez wybór towaru zamieszczonego na stronie internetowej - z dostępnej oferty sklepu- podanie kolorystyki, rozmiarów, innych cech charakterystycznych dla towaru oraz ilości, poprzez dodanie ich do koszyka.
 2. Klient dokonuje wyboru: formy dostawy, sposobu płatności.
 3. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok, z wyłączeniem okresów przerw technicznych określonych komunikatem informacyjnym zamieszczonym na stronie sklepu internetowego.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia, w przypadku, gdy dane podane przez Klienta, a niezbędne do realizacji zamówienia są niepełne lub błędne. O każdorazowym odstąpieniu od realizacji zamówienia Sprzedawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Klienta ze wskazaniem przyczyny odmowy.
 5. Wszystkie towary oferowane na stronie internetowej sklepu są towarami dostępnymi
 6. Potwierdzeniem otrzymania przez sklep zamówienia Klienta będzie komunikat nadany drogą e-mailową na adres podany w formularzu zamówienia, potwierdzający ilość produktów, wartość zamówienia, rodzaj dostawy, płatności oraz danych teleadresowych Klienta.
 7. Złożone zamówienie Klient potwierdza mailowo, klikając w odpowiedni link.
 8. Klient wyraża zgodę na dostarczenie dokumentów sprzedaży w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej podany w zamówieniu lub przy rejestracji, dokumenty będą wysłane z potwierdzeniem ich otrzymania.

 III. Warunki płatności i wysyłki towaru.

     1. Płatność za zakupiony towar może zostać zrealizowana, wedle wyboru Klienta, na jeden z poniższych sposobów:

 1. a) za pobraniem – to jest gotówką w miejscu dostawy, kurierowi doręczającemu przesyłkę (płatność za pobraniem);

  b) w formie przedpłaty - przelewem bankowym .

 2. Zamówione towary są dostarczane za pośrednictwem Pocztexu albo firmy kurierskiej. Klient dokonuje wyboru formy przesyłki w trakcie składania zamówienia.
 
 1. Przy wyborze wysyłki za pośrednictwem Kuriera   - w przypadku niezastania Klienta pod wskazanym adresem albo w przypadku wyboru płatności za pobraniem - braku środków pieniężnych na zapłatę za przesyłkę - kurier zostawia awizo z kontaktem do najbliższego oddziału Kurier . Po awizie następnego dnia roboczego ponawiana jest próba doręczenia. Po drugim awizie przesyłka zostaje wstrzymana w magazynie do wyjaśnienia sprawy. Biuro Obsługi Klienta kontaktuje się z Klientem w celu ustalenia terminu kolejnej dostawy.  
  Czas realizacji zamówienia wynosi do 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia.
 2. Przy wyborze Poczty Polskiej - w przypadku niezastania Klienta pod wskazanym adresem albo braku środków pieniężnych na zapłatę za przesyłkę stosuje się przepisy Ustawy z dnia 23 listopada 2012 roku Prawo pocztowe Czas realizacji zamówienia wynosi do 5 dni roboczych od  dnia złożenia zamówienia.
 3. Do każdego przesłanego towaru załączony jest dowód zakupu w postaci faktury VAT.

IV. Prawo odstąpienia od umowy.

 1. Klient, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny w terminie 10 dni od daty otrzymania przesyłki, wysyłając oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży do Sprzedawcy.
 2. Oświadczenie powinno być wysłane przez Klienta drogą elektroniczną na adres zamowienia@cspolska.pl. Niezwłocznie po otrzymaniu formularza sklep internetowy dokonuje potwierdzenia jego otrzymania.
 3. Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Klient proszony jest o wysłanie towaru wraz fakturą VAT oraz oryginałem formularza zwrotu. Zwrotu należy dokonać na adres C/S Polska Sp z o.o., ul. Szczecińska 34, 73-108 Kobylanka.
 4. Zwrot towaru jest możliwy w stanie niezmienionym.
 5. W  przypadku odstąpienia przez Klienta od umowy zwrot wpłaconej kwoty następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od daty otrzymania oryginału formularza zwrotu przez sklep internetowy.
 6. Pieniądze podlegają zwrotowi przelewem na konto wskazane przez Klienta w formularzu zwrotu w przypadku płatności za pobraniem.

 V. Reklamacje

 1. C/S Polska Sp. z o.o. odpowiada jako sprzedawca względem Klienta według reguł określonych w ustawie o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz. U. nr 141, ,poz. 1176 ze zm.), zgodnie z którymi wszystkie towary objęte są 24 miesięczną odpowiedzialnością sprzedawcy za zgodność towaru z umową.
 2. Reklamacja towaru może nastąpić ze względu na niezgodność towaru z umową.
 3. Towar reklamowany należy odesłać na adres firmy ( C/S Polska Sp z o.o., ul. Szczecińska 34, 73-108 Kobylanka.). Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego zostaną zwrócone po rozpatrzeniu reklamacji, jedynie w sytuacji gdy reklamacja zostanie  uwzględniona.
 4. Do odsyłanego towaru klient proszony jest o dołączenie  faktury VAT. W związku z dokonaniem reklamacji Klient proszony jest o wypełnienie odpowiedniego formularza i wysłania z towarem oraz drogą elektroniczną na adres zamowienia@cspolska.pl.
 5. Klient traci uprawnienia przewidziane w punkcie V.1. Regulaminu, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi o tym sklepu internetowego. Do zachowania w/w terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem e-mailem na adres: zamowienia@cspolska.pl.
 6. Reklamacja będzie rozpatrzona w terminie 14 dni  licząc od dnia dostarczenia formularza reklamacyjnego wraz z opisem przyczyny reklamacji.
 7. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji towar zostanie odesłany do Klienta wraz z opinią o niezasadności reklamacji.
 8. W przypadku uwzględnienia reklamacji C/S Polska Sp. z o. o. prześle na adres poczty elektronicznej Klienta podany w zamówieniu korektę faktury sprzedaży z automatycznym żądaniem potwierdzenia otrzymania wiadomości.

VI. Ochrona danych osobowych.

 1. Składając zamówienie, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora Danych Osobowych C/S Polska Sp z o.o., ul. Szczecińska 34, 73-108 Kobylanka., w tym w szczególności imienia, nazwiska, numeru telefonu i pełnego adresu dla celów realizacji zamówienia. Tym samym Klient wyraża zgodę na udostępnienie swoich danych osobowych podmiotom należącym do C/S Polska Sp z o.o., ul. Szczecińska 34, 73-108 Kobylanka.
 2. Dane osobowe Klienta są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich osób nieuprawnionych, zgodnie z przepisami prawa. Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania.
 3. Wyrażając zgodę Klient jednocześnie oświadcza, iż przyjmuje do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości składania zamówień w Sklepie Internetowym

VII . Polityka Cookies

 1. C/S Polska Sp. z o. o. może wykorzystywać pliki cookies. Pliki cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez sklep internetowy i przechowywane na komputerze zawierające pewne informacje związane z korzystaniem przez klienta z witryny i sklepu internetowego. Pliki cookies wykorzystywane są przez sklep internetowy w celu obsługi witryny oraz podczas procesu zakupowego, np. w celu zapamiętywania dokonanych przez klientów  zakupów. Pliki cookies wykorzystywane przez sklep internetowy mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania z witryny i służą do przechowywania informacji takich jak hasło czy login, co przyspiesza i ułatwia korzystanie z witryny. W każdym wypadku klient może zablokować instalowanie plików cookies lub usunąć stałe pliki cookies, wykorzystując stosowne opcje przeglądarki internetowej. W razie problemów doradzamy skorzystać z pliku pomocy przeglądarki lub skontaktować się z producentem przeglądarki.

 VIII. Postanowienia końcowe

 1. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają zastosowania w odniesieniu do przedsiębiorców w zakresie prowadzonej przez nich działalności gospodarczej.
 2. Niniejszy Regulamin jest częścią zawieranej przez firmę C/S Polska Spółkę z o.o. oraz Klienta umowy sprzedaży. Treść Regulaminu jest dla stron obowiązująca zgodnie z brzmieniem w momencie złożenia przez Klienta zamówienia.
 3. Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umów sprzedaży między firmą C/S Polska a Klientem, będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji z intencją polubownego zakończenia sporu.
 4. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa.

 


Koszyk

produktów: 0

wartość: 0,00 zł

przejdź do koszyka »

Sklep jest w trybie podglądu

Użytkowanie sklepu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.

Click Shop | Hosting home.pl